Leading Social Enterprise in Conwy

This one-day programme will give you the space to work with peers at similar stages of development to share challenges and develop confidence in your understanding of leadership styles and as you undertake your social enterprise journey. 

Location:

Mochdre

Date(s):

Previous Programme

Time:

9am - 5pm

Duration:

1 Day

Bydd y rhaglen undydd yma yn rhoi cyfle i chi weithio gyda chyfoedion fydd ar gamau datblygu tebyg i rannu heriau a datblygu hyder yn eich dealltwriaeth o arddulliau arwain tra byddwch yn ymgymryd â’ch taith menter.

During this workshop you will:

  • Strengthen your understanding of different leadership styles
  • Share your leadership challenges and experiences with others
  • Reflect on your own strengths as a leader and areas of development
  • Commit to an action plan for your development

 

Learners

This leadership programme is aimed at all individuals who would like to reflect upon and develop their skills as an effective, progressive, and self-aware leader as well as the skills of their team.

 

Your Facilitator 

Jay Lamb is a social entrepreneur who has over 28 years of experience in educational settings, initially working as an outdoor activity instructor, then Environmental Educator, Community Educator, Social Enterprise Advisor and Associate Tutor with the Academy.

 

About the Social Enterprise Academy 

The Social Enterprise Academy helps people use their personal strengths to build sustainable enterprises and achieve greater social impact.

It operates a network of Hubs and local Tutors in multiple countries including Scotland, Australia, South Africa, Malaysia, Pakistan, India and Wales.

 


 

Yn ystod y gweithdy, byddwch yn:

  • Cryfhau eich dealltwriaeth o wahanol arddulliau arweinyddiaeth
  • Rhannu eich heriau a phrofiadau arweinyddiaeth gydag eraill
  • Myfyrio ar eich cryfderau eich hun fel arweinydd, a’ch meysydd datblygu
  • Ymrwymo i gynllun gweithredu ar gyfer eich datblygiad

 

Dysgwyr

Mae'r rhaglen arweinyddiaeth hon wedi'i hanelu at bob unigolyn a hoffai fyfyrio ar a datblygu eu sgiliau fel arweinydd effeithiol, blaengar a hunan-ymwybodol yn ogystal â sgiliau eu tîm.

 

Arweinydd Y Gweithdy

Mae Jay Lamb yn entrepreneur cymdeithasol sydd â dros 28 mlynedd o brofiad mewn lleoliadau addysgol, gan ddechrau fel hyfforddwr gweithgareddau awyr agored, yna Addysgwr Amgylcheddol, Addysgwr Cymunedol, Ymgynghorydd Mentrau Cymdeithasol a Thiwtor Cyswllt â'r Academi.

 

Amdanom Ni

Mae'r Academi Mentrau Cymdeithasol yn helpu pobl i ddefnyddio'u cryfderau personol i adeiladu mentrau cynaliadwy a chael mwy o effaith gymdeithasol.

Mae'n gweithredu rhwydwaith o Ganolfannau a Thiwtoriaid lleol mewn sawl gwlad, gan gynnwys yr Alban, Awstralia, De Affrica, Malaysia, Pakistan, India a Chymru