Gaelic Medium Leadership Award

This is a bespoke leadership programme, designed to meet the needs of emerging leaders in Gaelic Medium Education and Gaelic Learner Education.

Location:

Contin

Date(s):

Starting 3 & 4 November 2017

Time:

Various, please see PDF

Duration:

2 residentials

Contact:

David Bryan

Email:

david@socialenterprise.academy

Telephone:

01463 238 088

Price:

£395 (including ILM accreditation)

The current context is one of rapid growth and development for the Gaelic sector.

This is a bespoke leadership programme, designed to meet the needs of emerging leaders in Gaelic Medium Education and Gaelic Learner Education. We will explore specific leadership issues faced by the sector, such as implementing CfE, supporting ASN pupils and managing transitions, all within the context of contemporary resource challenges.

You will gain an invaluable insight into your own leadership style and qualities, and a range of tools and techniques to use in your future career.

Tha fàs is leasachadh mòr ri fhaicinn an roinn na Gàidhlig an-dràsta. ‘S e prògram ceannardais sònraichte a th’ ann, air a dhealbhadh airson freagairt ri feumalachdan cheannardan ùra an lùib Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus Foghlam Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.
Nì sinn sgrùdadh air cùisean ceannardas na roinne, a leithid cur an sàs Curraicealam airson Sàr-mhaitheis, cumail taic ri sgoilearan ASN, agus stiùireadh eadar-ghluasadan, uile ann an co-theacsa dùbhlanan goireasan an latha an-diugh. Gheibh thu sealladh riatanach air a’ cheannardas is na feartan agad fhèin, agus caochladh uidheaman is dhòighean-obrach a chuireas tu gu feum nad shlighe-obrach.

 

This programme will support you to:

 • Reflect on your role, identify your key strengths and areas for growth and gain confidence in your abilities as a leader
 • Develop your leadership in the context of challenges your may face, eg responding to growing demand and opportunities for collaboration
 • Gain insight into the skills required to be a successful leader in Gaelic
 • Benefit from the experiences of successful leaders in the sector
 • Share your learning journey with your peers in GME or GLE from across Scotland
 • Gain a nationally recognised qualification from the Institute of Leadership and Management (ILM)

 

 • Beachdachadh air an dleastanas agad, na prìomh neartan agad is cothroman leasachaidh a neartachadh agus misneachd fhaighinn nad chuid chomasan mar cheannard
 • An ceannardas agad a leasachadh a thaobh nan dùbhlanan a bhiodh romhad a leithid freagairt ri barrachd iarrtasan is cothroman co-obrachaidh
 • Sealladh fhaighinn air na sgilean a dhìth a bhith nad cheannard soirbheachail sa Ghàidhlig
 • Buannachd fhaighinn às eòlas ceannardan soirbheachail na roinne
 • An t-slighe-obrach agad a shealltainn do na com-pàirtichean agad ann am foghlam Gàidhlig air feadh na dùthcha
 • Teisteanas nàiseanta a chosnadh le Institute of Leadership and Management (ILM)

 

Learners

This programme is for teachers and other educational professionals who would like to gain confidence in their ability to be effective, progressive, and self-aware leaders, potentially progressing their careers into head teacher or principal roles. It will be delivered in Gaelic medium with learning materials provided in both Gaelic and English.

Tha am prògram seo ag amas air tidsearan agus luchd-foghlaim proifeiseanta a tha airson misneachd fhaighinn nan cuid chomasan mar cheannardan èifeachdach, adhartach is fèin-eòlach, a tha ‘s dòcha ag amas air a bhith nan ceannardan sgoile no nam prionnsapalan. Thèid a liubhairt tro mheadhan na Gàidhlig agus thèid goireasan ionnsachaidh a thoirt seachad sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

 

Programme Fee

With funding from Bòrd na Gàidhlig and support from Education Scotland, we are offering this programme at a subsidised cost of £395 per learner, this includes accommodation and meals.

Tha sinn a’ tairgsinn a’ phrògraim seo air a’ phrìs ìosal £395 gach neach-ionnsachaidh le taic ar com-pàirtichean, Bòrd na Gàidhlig agus Foghlam Alba Scotland. Tha àite-fuirich agus biadh an lùib na cosgais.

 

Accreditation

This programme leads to a qualification by the City and Guilds Group through the ILM, entitled Award in Leadership (SCQF Level 9). The ILM are part of the wider City and Guilds Group: a global leader in skills development. This programme is also recognised by SCEL.

Tha teisteanas City and Guilds tro ILM Award in Leadership (SCQF Ìre 9) a’ leantainn a’ phrògraim seo. Tha ILM na phàirt den bhuidhinn ILM City and Guilds: a tha na shàr-bhuidheann eadar-nàiseanta ann an leasachadh sgilean.